၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္

 လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအးသည္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါလ်က္ ယေန႔နံနက္ ၁၀နာရီခြဲက မႏၱေလး၊ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ ေျမာက္ျပင္ရပ္ရွိ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ မႏၱေလးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း အဆင့္ျမွင့္တင္ႏိုင္ေရး ကြင္းဆင္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးသည္။

 ေရွးဦးစြာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕အား မႏၱေလးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက အဆင့္ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္မည့္အစီအမံ မ်ားကို လုပ္ငန္းပိုင္းအလိုက္ ရွင္းလင္းတင္ျပၾကရာ တင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို လမ္းညႊန္ မွာၾကားသည္။

 မႏၱေလးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးစခန္းသည္ ေျမဧရိယာ ၀ ဒသမ ၆၆၇ ဧကရွိၿပီး ၁၇-၅-၁၉၉၁တြင္ စခန္းစတင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး ၁၄-၂-၁၉၈၃က လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနက လူငယ္ေလ့က်င့္ေရးစခန္းအား စတင္ဖြင့္လွစ္ကာ ေဆးရံုမွေဆးျဖတ္သူမ်ားအား ေလ့က်င့္ပညာေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ လူငယ္ေလ့က်င့္ေရးစခန္းႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၁၈ လမ္း၊ အလုပ္ရံုတို႔ပူးေပါင္း၍ မႏၱေလးျပန္လည္ထူေထာင္ေရး စခန္းအျဖစ္ ၁၇-၅-၁၉၉၁တြင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။