၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၆ ရက္

 အဆုိျပဳ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ႏိုင္ေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲကို မႏၲေလး၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္၊ စက္မႈဇုန္ရွိ ကေနာင္ခန္းမတြင္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၆ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက က်င္းပျပဳလုပ္သည္။

 ေရွးဦးစြာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး  အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႔ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္က အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ႏိုင္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး အလုပ္သမားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးဝင္းရွိန္က အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးရာ တက္ေရာက္လာၾကေသာ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံု အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးၾကသည္။

 ၎ေနာက္ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆုိင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ေဒါက္တာေဇာ္မိုးႏွင့္ ေဒါက္တာ သန္းဝင္းတို႔က ျပန္လည္ေဆြးေႏြးၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ လုပ္ငန္းရွင္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ၍ အနည္းဆံုး အခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးၾကသည္။ အလုပ္သမားမ်ား၏ အနည္းဆံုးလုပ္ခမွာ ၃၆၀၀ က်ပ္ သတ္မွတ္ထားခဲ့ရာမွ ေခတ္ကာလအရ က်ပ္ ၅၂၀၀ ဝန္းက်င္ ရရွိေရး တင္ျပၾကသည္။

 အဆိုပါ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႔ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး၊ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ေကာ္မတီအသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ားမွ အလုပ္သမားကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အလုပ္ရွင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားႏွင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။