၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္

  ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ေနာ္ေဝပတ္ဝန္းက်င္ ေအဂ်င္စီ(NORWEGIAN ENVIRONMENT AGENCY)တုိ႔ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ စီမံကိန္း ‘SEMILAR ON HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT AND CO-PRO CESSING’ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲကို ႏိုဝင္ဘာ ၂၈ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခြဲက မႏၲေလး၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဂၤလာမႏၲေလး တမၸဝတီ ခန္းမတြင္ က်င္းပသည္။

 ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္က ေနာ္ေဝ-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအစီအစဥ္ (၂၀၁၅-၂၀၁၆)အရ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ေဘး အႏၲရာယ္ရွိ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ စီမံကိန္း PRPJECT ON HAZARDOUS WASTE MANAGEMENT ၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္းရွိ စက္႐ံုမ်ားမွ ထြက္လာေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားကို စစ္တမ္းေကာက္ယူရရွိလာေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဘိလပ္ေျမ စက္႐ံုရွိ မီးဖိုမ်ားတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား မီး႐ိႈ႕ဖ်က္ဆီးသည့္ CO-PROCCESSING နည္းပညာအသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ရရွိႏုိင္မည့္ အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ားကို အဖြင့္အမွာစကားတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ SINTEF (THE FOUNDATION FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL RESEARCH)က CHIEF SUENTIST ျဖစ္သူ DR.KARE HELGE KARSTENSEN SINTEF နွင့္ RESEARCH SUENTIST MR.PLASH KUMAR SAHA တုိ႔က ေဆြးေႏြးေျပာၾကားၾကသည္။

 ေဘးအႏၲရာယ္ရွိ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ စီမံကိန္းကာလမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ သံုးႏွစ္ စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ဓါတုေဗဒစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာအစီအစဥ္ မူၾကမ္းတစ္ခုကို ႏိုင္ငံတကာမွ အသိအမွတ္ျပဳေရးဆြဲထားေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဓါတုေဗဒ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းအတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို မထိခိုက္ေစေရး စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈေတြ ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေစမည့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ အဓိကအခ်က္မ်ားအရ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္သယ္ေဆာင္ျခင္းမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္သယ္ေဆာင္မႈမ်ားအား ခြင့္ျပဳႏိုင္မည့္ စည္းမ်ဥ္း၊စည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ စနစ္တစ္ခုကို အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ စေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ စီမံကိန္းကို ေနာ္ေဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ေအဂ်င္စီ၏ နည္းပညာအကူအညီျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန၊ ေနာ္ေဝပတ္ဝန္းက်င္ ေအဂ်င္စီ SINTEF တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတြင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးရွိ စက္မႈဇုန္မ်ားမွ ထြက္ရွိေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ရွိ စြန္႔ပစ္ပစၥည္း၊ စက္မႈစြန္႔ပစ္ပစၥည္းစာရင္း ေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား TECHNICAL TASK FORCE TEAM ဖြဲ႔စည္း၍ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မႏၲေလးစက္မႈဇုန္အတြင္းရွိ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံု (၂၇)ခုႏွင့္ စက္မႈဇုန္ျပင္ပရွိ စက္႐ံု ၃ ႐ံုသို႔ စာရင္းေကာက္ယူၿပီးျဖစ္ရာ က်န္ရွိ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ စာရင္းေကာက္ယူျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။