၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ သန္႔ရွင္းေရးဌာနမွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ (၆)ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေျမာင္းစာသိမ္း (Skip Loader)ယာဥ္တြင္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳမည့္ ေျမာင္းစာသိမ္း (Trank Carrier)သံကန္မ်ား ဝယ္ယူရန္အတြက္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ အခမ္းအနားကို ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ႐ံုး (၆)ထပ္ေဆာင္အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပသည္။

 အခမ္းအနားသို႔ တင္ဒါေကာ္မတီဥကၠ႒ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္းထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္၊ တင္ဒါလက္ခံေရးႏွင့္ စိစစ္ေရး အဖြဲ႔ အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာ သစ္ဆင္း၊ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ တုိင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းေအာင္ျမင့္စိုး၊ ခ႐ိုင္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွဴး ေဒါက္တာ ေက်ာ္စိုး၊ တင္ဒါဝယ္ယူမည့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာ တင္ဒါေကာ္မတီဥကၠ႒ ဝန္ႀကီးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး၊ သန္႔ရွင္းသာယာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ဝယ္ယူမည့္ပစၥည္းမ်ားကို အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ၿပီး အဆင့္မီ သည့္ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို အားေပးျခင္းျဖင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေရးကို ရည္ရြယ္ပါေၾကာင္း၊ တင္သြင္းသည့္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အရည္အေသြးမီ၍ တင္ဒါစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားကို ေလးစားလိုက္နာေစလိုပါေၾကာင္းျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ တင္ဒါအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာ သစ္ဆင္းက တင္ဒါရွင္းလင္း၍ အဖဲြ႔ဝင္ ဦးလွမ်ိဳးက စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ တင္ဒါ အစီအစဥ္မ်ားအား ရွင္းလင္းဖတ္ၾကားသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ ေျမာင္းစာသိမ္း သံကန္ (Skip Loader)ဝယ္ယူရန္အတြက္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါ ေအာင္ျမင္သည့္အဖြဲ႔အား ေၾကညာ၍ တင္ဒါေကာ္မတီဥကၠ႒က ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားကာ အခမ္းအနားကို ႐ုပ္သိမ္းခဲ့သည္။