၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၆ ရက္

 လူ႔အခြင့္အေရးကို ပိုမိုသိရွိ နားလည္လာၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အေျခခံလြတ္လပ္ခြင့္မ်ားအေပၚ ေလးစားမႈကို ပိုမိုခိုင္မာလာေစရန္၊ ေလာကပါလတရားႏွင့္ ျဗဟၼစိုရ္တရား ထြန္းကားၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးစံႏႈန္းမ်ား ျမင့္မားေသာ လူ႔ေဘာင္ေပၚထြန္းလာရန္အတြက္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ေလးစားလိုက္နာ က်င့္သံုးတတ္ေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္က ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ အစိုးရ အရာထမ္းမ်ားအတြက္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အလုပ္႐ံုသင္တန္းကို မတ္လ ၆ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပရာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ ေကာ္မရွင္ ဒုတိယဥကၠ႒ႏွင့္ အဖဲြ႔ဝင္မ်ား၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္မွ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစစ္ၿမိဳင္က လူသားအားလံုး၏ ေမြးရာပါ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ တန္းတူညီမွ်မႈရွိၿပီး ကမၻာေပၚတြင္ လြတ္လပ္မႈ၊ တရားမွ်တမႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈအတြက္ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံက ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္မွာ ကမၻာ့လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္းကို အတည္ျပဳထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာလည္း ျပည္သူအေပါင္းတုိ႔ရဲ႕ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရး၊ လူ႔ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ တန္ဖိုး၊ အမ်ိဳးသားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး တန္းတူအခြင့္အေရးရရွိေရး လူတိုင္းအေနျဖင့္ လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ ဘာသာစကား၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ ႏုိင္ငံသား၊ လူမႈအဆင့္အတန္းႏွင့္ ဆိုင္ရာအခ်က္မ်ားကို ကြဲျပားမႈမရွိဘဲ အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္ခြင့္အားလံုး ခံစားႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ျပင္ဦးလြင္ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးလွမ်ိဳးက အလုပ္႐ံုသင္တန္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

 အဆုိပါ သင္တန္းတြင္ လူ႔အခြင့္အေရးအေျခခံအယူအဆမ်ား၊ ကမၻာ့လူ႔အခြင့္ေရးေၾကညာစာတမ္း၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္(ICESCR)၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခြဲျခားမႈ ပေပ်ာက္ေရးဆုိင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္(CEDAW)၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္(CRC)၊ မသန္စြမ္းသူမ်ားအခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ တုိင္တန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ နယ္ေျမအတြင္း လူ႔အခြင့္အေရးျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ဖြဲ႔စည္းျခင္းႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား စသည္ျဖင့္ သင္တန္းနည္းျပမ်ားက မတ္ ၆ ရက္မွ မတ္ ၉ ရက္အထိ သင္တန္းသား ၅၀ ဦးတို႔အား သင္ၾကားပို႔ခ်ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။