၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၂ ရက္

 မႏၲေလး၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ႀကီးရန္လံုရပ္ရွိ ပန္းၿမိဳ႕ေတာ္ဓမၼာ႐ံုတြင္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ နံနက္က လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဆုိင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး႐ံုး ဝန္ထမ္းမ်ားက ရပ္ကြက္ေနျပည္သူမ်ား၏ အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရ စာရင္း စစ္ေဆးျခင္း ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈကို မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္ ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးသည္။

 အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္း စစ္ေဆးျခင္းလုပ္ငန္းတြင္ ေမြးဖြားလာေသာ ကေလးမ်ားအား စာရင္းတိုးေပးျခင္း၊ ေသဆံုးသြားသူမ်ားအား စာရင္းေလွ်ာ့ျခင္း၊ အိုးအိမ္ခြဲ ေနထိုင္သူမ်ားအား အိမ္ေထာင္စုစာရင္း ခြဲေပးျခင္း၊ ေပ်ာက္ဆံုး၊ ပ်က္စီးေ နေသာ အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္းမ်ားအား မိတၱဴထုတ္ေပးျခင္း၊ မိသားစုဝင္မ်ားကိုင္ေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္နံပါတ္မ်ားအား ေရးသြင္းေပးျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား မရရွိေသးေသာသူမ်ားအား စာရင္းထုတ္ႏုတ္ျပဳ စုျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးသည္။

 ျပည္သူမ်ား အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေမြးတိုးေဆာင္ရြက္လိုပါက သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္ လဝက႐ုံးသို႔ သြားေရာက္ေဆာင္ရြက္ရၿပီး တစ္ေနကုန္ ေစာင့္ဆိုင္းေဆာင္ရြက္ရျခင္း၊ ေငြေၾကးေပးရျခင္း၊ ျပည္သူမ်ား အလုပ္ပ်က္ အကိုင္ပ်က္ျဖစ္ရေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေပးမႈေၾကာင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအားလံုးတြင္ ျပည္သူမ်ား ႀကိတ္ႀကိတ္တိုး ေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီး ေငြေၾကးကုန္က်မႈမရွိဘဲ လြယ္ကူစြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ျခင္းအေပၚ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ေန ျပည္သူတစ္ဦးက အထူးပင္ ဝမ္းသာေက်နပ္ရပါေၾကာင္း၊ လာေရာက္ၾကေသာ ျပည္သူမ်ားလည္း ေပ်ာ္မဆံုးျဖစ္ရေၾကာင္း ေျပာျပသည္။

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ဝန္ထမ္းအင္အား အေနအထားအရ ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားကိုသာ ပထမဆံုး ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ေက်းရြာမ်ားတြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဝန္ထမ္းအင္အား နည္းသျဖင့္ မလုပ္ႏိုင္ေသးေၾကာင္း၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပမည့္ သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ေက်းရြာမ်ားကိုပါ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔အထိ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးတစ္ခုလံုးတြင္ ေမြး၊ တုိး၊ စာရင္းသြင္း (၁၂၀၉၅)ဦး၊ ေသဆံုးစာရင္း ေလွ်ာ့ (၁၄၄၉၂)ဦးႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမိတၱဴထုတ္ေပးျခင္း (၄၀၇၄)ဦးျဖစ္သည္။