၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၇ ရက္

 လူမႈေရးရာအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲကို ဇန္နဝါရီလ ၁၆ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက မႏၲေလးၿမိဳ႕ လမ္း ၃၀ ရွိ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းရံုးသင္တန္းခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

 ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚခင္စန္းရီ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီဝင္မ်ား သက္ဆိုင္ရာ ဌာနမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ခရိုင္ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 “ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အသြင္ကူးေျပာင္းေနသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးမွအစ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ မူဝါဒမ်ား၊ စနစ္မ်ားႏွင့္ အေလ့အက်င့္မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္ကုိ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအနည္းဆံုးႏိုင္ငံအျဖစ္မွ လြတ္ေျမာက္ရန္ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ လူသားအားလံုး အက်ံဳးဝင္ေသာ သာတူညီမွ်မႈရွိၿပီး ေရရွည္တည္တံမႈရွိသည့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးစနစ္ျဖင့္ ျပည္သူမ်ား လူမႈစီးပြားဘဝျမွင့္တင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ပိုမိုေဘးကင္းလံုျခံဳ၍ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို ခံႏိုင္ရည္ရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံျဖစ္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ IGO,INGO အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အတိုင္းျဖစ္လာေစရန္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ားအေနျဖင့္ နယ္ပယ္အသီးသီး တြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိမႈေသခ်ာေစရန္ လိုအပ္သလို ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္ က႑မ်ားတြင္လည္း ပါဝင္လာေစရန္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမွင့္တင္ျခင္းမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ေဆာင္ရြက္ၾကရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူတစ္ဦးခ်င္းစီႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအား စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရး အႏၲရာယ္ က်ေရာက္ႏိုင္မႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေပးေရး၊ အေျခခံဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား၊ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးေရး၊ ရုတ္တရက္ဝင္ေငြဆံုးရံႈးမႈမ်ားႏွင့္ အေရးေပၚအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို စီမံေျဖရွင္းႏိုင္ေရး စသည္တို႔ကို အစိုးရက မူဝါဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း၊ အစီအမံမ်ားျဖင့္ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ရပ္ကုိ စနစ္တက် ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိရာ အားလံုးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္လိုပါေၾကာင္း” သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္က အဖြင့္အမွာစကားတြင္ ေျပာၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚခင္စန္းရီက ေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

 လူမႈေရးရာအသိပညာေပးေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ လုပ္ငန္း တာဝန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ေရွးဦးအရြယ္ ကေလးသူငယ္ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးႏွင့္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း၊ လူငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္း၊ အမ်ိဳးသမီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္း၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားဘဝ ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္း၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေရးနွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္း၊ လူမႈကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို က႑အလိုက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေဆြးေႏြးၾကသည္။