၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၁ ရက္

 အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း IOM တို႔ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာေဆြးေႏြးပြဲကို ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂၁ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီက ၆၇လမ္း၊  ၃၂ လမ္းႏွင့္ ၃၃ လမ္းၾကား၊ Hotel Sakura Princess ရွိ ခ်ယ္ရီခန္းမတြင္ က်င္းပသည္။

 ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ သယံဇာတႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္၊ တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးမွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားေရး ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚေအးမြန္စိုး၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္စားနပ္ ရိကၡာ ဖူလုံေရးရန္ပုံေငြ(Life Myanmar)၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း IOM၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိ သူမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 “မႏၲေလးတိုင္းႏွင့္ မေကြးတိုင္းက ေျခာက္ေသြ႕ဇုန္ထဲမွာပါတယ္၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအရ ေရရရွိမႈ၊ ေဒသခံေတြဟာ ရာသီဥတု ပူျပင္းမႈဒဏ္ေတြေၾကာင့္ ေျခာက္ေသြ႕ဇုန္မွာက်ေရာက္တဲ့ ေဒသခံေတြဟာ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ၾကရပါတယ္၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ၾကရတဲ့အခါ တ႐ုတ္၊ ထိုင္း၊မေလးရွားစတဲ့နီးစပ္ရာ ေနရာေတြကို သြားၾကရပါတယ္။

 ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူဦးေရႏွင့္သန္းေခါင္စာရင္းအရဆိုရင္ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူ ၂ သန္းရွိတယ္လို႔သိရပါတယ္၊ ျပည္ပသြားေရာက္တဲ့အလုပ္သမားေတြ တရားဝင္နည္းလမ္းနဲ႔သြားႏိုင္ေအာင္ အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ အဓိကခ်ိတ္ဆက္ဖို႔ သတင္းအခ်က္ေတြရယူဖို႔၊ ဒုကၡမေရာက္ခင္ႀကိဳတင္သိထားဖို႔ လိုပါတယ္” ဟု မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးေဒသႀကီး သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္ကေျပာသည္။

 ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ဖြြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ ခ်ိတ္ဆက္မႈအား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား အသိေပး ေဆြးေႏြးျခင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာျပည္တြင္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ အားလုံးပါဝင္ေသာ ဖြံံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လူသားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈကို ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ (CHIMe) သုေတသနေလ့လာမႈမွ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို တင္ျပျခင္း၊ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္းႏွင့္ ဖြံံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာခ်ိတ္ဆက္မႈ၏ အေပါင္းလကၡဏာဆန္ေသာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ ေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္သူမ်ားႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားမွ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးျခင္းစသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

 ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလုံေရး ရန္ပုံေငြ Life Myanmar မွ Mr.Benjamin Harkils၊ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း IOM ၏  ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Mr.Akio Nakayama တို႔က ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာေနထိုင္ျခင္းႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္းေကာင္း၊ အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚေအးမြန္စိုးက အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာနမွ ဦးေဆာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊  IOM စီမံကိန္း မန္ေနဂ်ာ Ms. Undraa Suren က ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆက္ႏြယ္မႈသေဘာတရားမ်ားအေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ National Liasion and Programme Officer,  IOMမွ ဦီးေအာင္ေက်ာ္သန္းက အစိုးရႏွင့္ အိုင္အိုအမ္တို႔၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း၏ အေပါင္းလကၡဏာ အက်ိဳးဆက္မ်ားအား ျမႇင့္တင္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္းအားလည္းေကာင္း ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးေျပာၾကားၾကသည္။

 ေဆြးေႏြးပြဲအား အစီအစဥ္အတိုင္းက်င္းပရာ ညေနပိုင္းတြင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လုပ္သားေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာျခင္း၏ အေပါင္းလကၡဏာ အက်ိဳးဆက္မ်ား ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယမ်ား၏ အခန္းက႑ကို အဖြဲ႕မ်ားခြဲ၍ အုပ္စုဖြဲ႕ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ေဆြးေႏြးမႈရလဒ္မ်ားအား ျပန္လည္သုံးသပ္ေဆြးေႏြး ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။