၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၇ ရက္

 အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ SME မ်ားသို႔ MSME ေခ်းေငြ တိုးျမွင့္ထုတ္ေခ်းေရး ညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ေအာင္ေျမသာစံ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔ရံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ မတ္ ၁၇ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက က်င္းပျပဳလုပ္သည္။

 ေရွးဦးစြာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေငြေရးေၾကးေရးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး ဦးပိုေဌးႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စက္မႈႀကီးၾကပ္ စစ္ေဆးေရးဦးစီးဌာနမွ တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး ဦးမ်ိဳးထြဋ္ေဆြတို႔က SME လုပ္ငန္း၏ လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။ ၎ေနာက္ SME လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ SME လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဘဏ္မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက အသီသီးေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ေဆြးေႏြးမႈအေပၚ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးက နိဂံုးခ်ဳပ္ အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းတြင္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေသးစားေငြေရးေၾကးေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း (၄၇)ဖြဲ႔ရွိၿပီး မႏၲေလးအေျခစိုက္ (၃၀)ဖြဲ႔ႏွင့္ တိုးခ်ဲ႕အဖြဲ႔(၁၇) ရွိေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုပါ ညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးသုိ႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး၊ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ SME လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ SME လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဘဏ္မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူ မ်ားႏွင့္ အေသးစားေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အိမ္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။