၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၁ ရက္

 စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ အလုပ္အ မႈေဆာင္ႏွင့္ ညီေနာင္အသင္းမ်ားရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲကို မတ္ ၂၁ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီ က မႏၲေလး၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ၇၈ လမ္းႏွင့္ ၃၄ လမ္းေထာင့္၊ ရတနာပံုစူပါစင္တာ စတုတၳထပ္ရွိ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပသည္။

 အခမ္းအနားသို႔ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး၊ မႏၲေလး တိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္းႏွင့္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္၊ အမႈေဆာင္မ်ား၊ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ပံ့ပိုး ကူညီေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ နည္းဥပေဒ အျမန္ထြက္ရွိေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ ေရး မွ်မွ်တတရွိေရးႏွင့္ မွန္ကန္မႈမရွိေစေရး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းတို႔ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ ဦးေအာင္သန္းက ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာ ၾကားၿပီး စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ လယ္ယာက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ အရင္းအႏွီးရရွိေရး၊ မံုရြာ စက္မႈဇုန္မွ စက္မႈဇုန္ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒေပၚေပါက္ေရး၊ မႏၲေလးစက္မႈဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲေရးကာ္မတီက SME ေခ်းေငြရရွိေရး၊ ေခ်းေငြအေပၚ အတိုးႏႈန္း ျမင့္မားျခင္းႏွင့္ လံုေလာက္ေသာ ေခ်းေငြရရွိေရး၊ ပြဲစားကုန္သည္ စက္ပိုင္မ်ားအသင္းက ေျမယာသံုးစြဲခြင့္ရရွိေရး၊ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္သို႔ ပို႔ေဆာင္ ေရး၊ ေဆးဝါးႏွင့္ လူသံုးကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရး၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက လူသံုးကုန္ပစၥည္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တိက်ေသာ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ား ရရွိေရး၊ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက တရားမဝင္ ကုန္သြယ္မႈပေပ်ာက္ေရး၊ သစ္သီးဝလံပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္းက ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ လက္ကားေစ်းကြက္တည္ေဆာက္ေရး၊ စားဖိုေဆာင္ သီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးတင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းက  တင္သြင္းမႈ မူဝါဒေျပာင္းလဲေရး၊ ေဆးႏွင့္ အလွကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက တင္သြင္းမႈ မူဝါဒ ေျပာင္းလဲေရး၊ ေဆးႏွင့္ အလွကုန္လုပ္ငန္း ရွင္မ်ား အသင္း က FDA ေလွ်ာက္ထားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတြ႔ႀကံဳရသည့္ အခက္အခဲမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းရွင္အသင္းက အေဆာက္အအံု၏ စံခ်ိန္၊ စံညႊန္းသတ္မွတ္ေရး၊ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီး စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအသင္းက အခြန္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ကိစၥမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္ ေရးႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက တစ္ဦးခ်င္း ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တင္သြင္းခြင့္ရရွိေရး၊ အခြန္ႏႈန္း ထား ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေရး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းက မီးလင္းအေခါက္ေရႊ ဝယ္ယူေရာင္းခ်ရာတြင္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းအခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံ သည့္ ကိစၥ၊ အေသးစား၊ အလတ္စား စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီက SME လုပ္ငန္းမ်ား ေခ်းေငြႏွင့္ပတ္သက္၍ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈႏွင့္ အတိုး ႏႈန္း ေလ်ာ့ခ်ေရးတို႔ကို တင္ျပရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ျပန္ လည္ေဆြးေႏြးသည္။

 ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလတြင္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ပုဂၢလိက စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ျမွင့္တင္ေဖာ္ေဆာင္ေပးလ်က္ ရွိၿပီး မလိုလားအပ္ေသာ ႏိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအခ်ိဳ႕ လာမည့္ သံုးလမွ ေျခာက္လအတြင္း ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ စီစဥ္ထားသည္။ ႏုိင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အစိုးရက အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္သာ အဓိကလုပ္ကိုင္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအားလံုး ပုဂၢလိက လုပ္ငန္း ရွင္မ်ား ကသာ လုပ္ကိုင္ၾကေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားသည္။