၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ ၂၁ ရက္

 ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းက႑အတြင္း ေျဖာင့္မတ္သမာဓိရွိမႈ၊ အရည္အခ်င္းအလိုက္ ခ်ီးျမွင့္ေျမွာက္စားမႈႏွင့္ တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးရရွိမႈမ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီး အဆင့္ ေဆြးေႏြးပြဲအား မႏၲေလး၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ရွိ Hotel Mandalay ၌ ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက က်င္းပျပဳလုပ္သည္။

 ေရွးဦးစြာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူက ႏႈတ္ခြန္းဆက္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္စိုးက ေဆြးေႏြးပြဲ၏ေခါင္းစဥ္အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္တြင္ ပါရွိသည့္ ဦးစားေပးနယ္ပယ္ေလးရပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ဆက္စပ္ရွင္းလင္းေျပာၾကား သည္။ ထို႔ေနာက္ UNDP မွ နည္းပညာအႀကံေပးအရာရွိ ခရစ္စတိုဖာစီေပၚလတစ္စ္က ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးက႑မွာ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္မႈ၊ ကို္ယ္က်င့္တရားႏွင့္ ေျဖာင့္မတ္သမာဓိရွိမႈ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ဝမႈ၊ အရည္အခ်င္းအလိုက္ခ်ီးျမွင့္ေျမွာက္စားမႈ၊ ဓမၼဓိဌာန္က်စြာျပဳမူမႈ၊ အဂတိလိုက္စား မႈတိုက္ဖ်က္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သံုးျခင္းႏွင့္ လုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္စိတ္ရွိမႈအစရွိသည္မ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၾကသည္။

 အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး၊ ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္တာဝန္ ရွိသူမ်ား၊ UNDP မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။