၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၃၀ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး ၊ ေညာင္ဦးျမိဳ႕နယ္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနႏွင့္ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း(မႏၱေလး)တို႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္က်င္းပသည့္ သန္႔ရွိင္းျပီး အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပေစ်းကြက္မ်ားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရးေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီက ေညာင္ဦးျမိဳ႕ အေနာ္ရထာခန္မ၌ က်င္းပသည္။

 အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး စားသံုးသူအျငင္းပြးမႈေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႔ ဥကၠဌ၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီး ဦးျမတ္သူႏွင့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ တိုင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ စားသံုးသူေရးရာညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာ္ဦးႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ား၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္တင္ပို႕ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း ဥကၠဌ ဦးစန္းဝင္းႏွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ေညာင္ဦးခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ခရိုင္၊ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ပုဂံေဒသစားေသာက္ဆိုင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠဌႏ်င့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ အေသးစား၊ အလတ္စား စားေသာက္ကုန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာ အခမ္းအနားတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး စားသံုးသူအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႔ဥကၠဌ၊ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီး ဦးျမတ္သူႏွင့္ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာ္ဦးတို႔က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

 ထို႔ေနာက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္းဥကၠဌ ဦးစန္းဝင္း၊ စားသံုးသူအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႕ ဒုတိယဥကၠဌ ပါေမာကၡေဒါက္တာေအာင္ျမင့္တို႔က စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဥပေဒမ်ား၊စားသံုးသူမ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ား၊ စားသံုးသူအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႔၏ လက္ရွိေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးၾကသည္။

 ယင္းေနာက္ စားသံုးသူေရးရာ ဦးစီးဌာန(ရံုးခ်ဳပ္)မွ  ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဆြတင့္ၾကဴက စားသံုးသူအေျချပဳ စီးပြားေရးေစ်းကြက္ထိုးေဖာက္မႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္အခ်က္မ်ားကို လည္းေကာင္း၊ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန မွ ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္က ထုတ္လုပ္မႈက်င့္စဥ္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လည္းေကာင္း အေသးစိတ္ေဟာေျပာေဆြးေႏြးၾကသည္။

 ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက သိလိုသည့္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေမးျမန္းၾကရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးေျဖၾကားျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

 အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲကို ေဒသတြင္းထုတ္လုပ္သည့္ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈဆိုင္ရာ အသိပညာမ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္၊ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ႏိုင္ငံတကာအရည္အေသြးစံခ်ိန္ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ထုတ္ကုန္လံုျခံဳစိတ္ခ်မႈကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္၊ ေဘးဥပဒ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စိတ္ေၾကနပ္မႈရရွိေစေရးတို႔အတြက္ အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္သည့္ သန္႔ရွင္းျပီးအရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ စားေသာက္ကုန္၊ လူသံုးကုန္ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္တြင္းျပည္ပေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရးအား ေဖာ္ေဆာင္ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္၊ စားသံုးသူအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ စားသံုးသူတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးရန္ စသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ က်င္းပရျခင္းျဖစ္သည္။