၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၆ရက္

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔၏ ပူးေပါင္းစီစဥ္ႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီ ၂၁ရက္တြင္ မႏၲေလး၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေလယာဥ္ကြင္း အေဟာင္း၌ က်င္းပမည့္ ျမန္မာ-ထုိင္း ခ်စ္ၾကည္ေရးသံဃာအပါး (၂၀၀၀၀) ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴပြဲႀကီးသုိ႔ တက္ေရာက္ကာ သတင္းရယူၾကမည့္ မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္အညီ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါရန္ ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး ဦးစီးေကာ္မတီမွ ႀကိဳတင္အသိေပးႏိႈးေဆာက္တုိက္တြန္းအပ္ပါသည္-

(၁)    ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴပြဲေန႔တြင္ မီဒီယာမ်ားအတြက္ ဓာတ္ပံုရုိက္ကူးခြင့္ သတ္မွတ္ထားေသာေနရာမ်ားမွသာ ရုိက္ကူးၾကရန္ႏွင့္ ရုိက္ကူးခြင့္ ကန္႔သတ္ထားေသာ ေနရာမ်ား၌ ဝင္ေရာက္ရုိက္ကူးျခင္းမျပဳၾကရန္။

(၂)    ဆြမ္းဆန္စိမ္းေလာင္းလွဴပြဲေန႔တြင္ အားလံုးတစ္ေျပးညီ အျဖဴေရာင္သတ္မွတ္ထားပါသျဖင့္ သတင္းရယူမည့္ မီဒီယာသမားမ်ားအားလံုး အေပၚဝတ္အျဖဴေရာင္အကၤ်ီကုိသာ ဝတ္ဆင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အျခားအေရာင္မ်ားဝတ္ဆင္လာပါက ကြင္းအတြင္း ဝင္ေရာက္ရုိက္ကူးခြင့္ ျပဳမည္ မဟုတ္ပါ။

(၃)    အမ်ိဳးသမီး မီဒီယာမ်ားအေနျဖင့္ လံုခ်ည္သာ ဝတ္ဆင္ေပးၾကပါရန္။

(၄)    သတင္းရယူမည့္မီဒီယာမ်ားအားလံုး မိမိတုိ႔၏ လုိင္စင္ဓာတ္ပံု(၂)ပံုႏွင့္အတူ မိမိတုိ႔၏ သက္ဆုိင္ရာ သတင္းတုိက္မ်ား၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ တုိင္းေဒသႀကီး ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနသုိ႔ စာရင္းေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ကာ ဝင္ခြင့္လည္ဆြဲကတ္မ်ားကုိ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၆ရက္မွ ၂၁ရက္ေန႔ မြန္းတည့္ ၁၂နာရီအထိသာ ထုတ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

(၅)    ဝင္ခြင့္လည္ဆြဲကတ္ျဖင့္သာ သတင္းရယူရုိက္ကူးခြင့္ ရရွိမည္ျဖစ္ကာ Drone ကင္မရာမ်ားျဖင့္ ရိုက္ကူးခြင့္ မျပဳပါ။

 

တုိင္းေဒသႀကီး ျပန္/ဆက္