၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂၈

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕တြင္ United Victory Engineering (UVE)Co,.Ltd မွ တာဝန္ယူေဆာက္လုပ္ေသာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊ ျပင္ဦးလြင္ဘဏ္ခြဲ(ေပ ၈၀ ေပ ၄၀)  (၂)ထပ္ အေဆာက္အအံုသစ္ဖြင့္ပြဲကုိ ဧၿပီ ၂၈ ရက္ နံနက္ ၉နာရီက ရပ္ကြက္ႀကီး(၃)၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ရံုးဝင္း အတြင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ မႏၲေလးတုိ္င္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္၊ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဘဏ္(ရံုးခ်ဳပ္)မွ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ၊ တုိင္းေဒသႀကီးမန္ေနဂ်ာ၊ ခရုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဌာနဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

ေရွးဦးစြာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊ ျပင္ဦးလြင္ဘဏ္ခြဲ အေဆာက္အအံုသစ္အား မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူ၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္(ရံုးခ်ဳပ္) အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးဝင္းႏုိင္ဦးတုိ႔က ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးၾကသည္။

 

 ဆက္လက္ၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္၊ ျပင္ဦးလြင္ဘဏ္ခြဲ အေဆာက္အအံုသစ္အား တာဝန္ယူေဆာက္လုပ္ေသာ (UVE)Co,.Ltd    Managing Director ဦးေနမ်ိဳးေအာင္က ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္(ရံုးခ်ဳပ္) အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးဝင္းႏုိင္ဦးထံသုိ႔ ဘဏ္အေဆာက္အအံုသစ္ ဖြင့္ပြဲအထိမ္းအမွတ္ အလံေပးအပ္ၿပီး စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ ဓါတ္ပံုရုိက္ကူး၍ အေဆာက္အအံုသစ္အတြင္းသုိ႔ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈၾကသည္။