၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္

 တာဝန္ယူမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ပိုမိုဝင္ေရာက္လာေစရန္ႏွင့္ လာမည့္ႏွစ္ ၂၀ အတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၀ ဘီလီယံေက်ာ္ ရရွိေစရန္ ေမွ်ာ္မွန္းေရးဆြဲထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈျမွင့္တင္ေရးစီမံကိန္းစာအုပ္မိတ္ဆက္ပြဲကို ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္ေန႕ နံနက္ ၉ နာရီက သိပံၸလမ္းႏွင့္ ၇၁ လမ္းႏွင့္ ၇၂ လမ္းၾကား မႏၱေလး၊ ကြန္းဗင္းရွင္းစင္တာတြင္ က်င္းပသည္။

 အခမ္းအနားသို႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ၾကီး ဦးမ်ဳိးသစ္၊ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦး၊ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စီ JICA၊ GIZႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ၾကီးဌာနမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားတက္ေရာက္ၾကသည္။

 ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ျပည္တြင္းျပည္ပရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျမွင့္တင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၃၅-၂၀၃၆ ခုႏွစ္အထိ ႏွစ္ ၂၀ စီမံကိန္းေရးဆြဲထားေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အားသာခ်က္ႏွင့္အခြင့္အလမ္းမ်ားအေပၚအေျခခံျပီး အလားအလာရွိေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားျမွင့္တင္ေရးအတြက္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမဟာဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္ကာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သြားမည့္အစီအစဥ္မ်ား ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ၏အလားအလာရွိသည့္ က႑မ်ားျဖစ္သည့္ ပို႔ကုန္ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးဆဲျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ သစ္ေတာ၊ သတၳဳတူးေဖာ္ေရး၊ ေရလုပ္ငန္းစသည့္ ရင္းျမစ္အေျချပဳသဘာဝသယံဇာတမ်ား အသံုးျပဳသည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ICT အစရွိသည့္ က႑မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အားေပးေဆာင္ရြက္ေစျခင္းျဖင့္ ပန္းတိုင္ရရွိရန္ ေရးဆြဲထားေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျမွင့္တင္ေရးအတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္သာကိုင္သာ အခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိေစေရးအတြက္ ဥပေဒမူဝါဒပိုင္းတြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈ ဥပေဒသစ္အရ တိုင္းေဒသၾကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားအတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားခြဲေဝေပးလိုက္ျခင္းသည္ တိုင္းေဒသၾကီးမ်ားတြင္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လုပ္ကိုင္ရပိုလြယ္ကူသြားေၾကာင္း၊ တိုင္းအတြင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ခြင့္ျပဳနိုင္ရန္မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မတီကို ဖြဲ႔စည္းထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈဦးစားေပး စီးပြားေရးစၾကၤ ံ(၄)ရပ္အနက္ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးသည္ ဦးစားေပး-၂ ျဖစ္သည့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ျမစ္ၾကီးနားကို မႏၱေလးမွ ျဖတ္၍ ဆက္သြယ္ထားေသာ ဗဟိုက်သည့္ ေတာင္-ေျမာက္စၾကၤံႏွင့္ ဦးစူားေပး-၃ ျဖစ္သည့္ ေက်ာက္ျဖဴႏွင့္မူဆယ္ကို မႏၱေလးမွ ျဖတ္၍ ဆက္သြယ္ထားသည့္ ေရွ႕ေျမာက္-အေနာက္ေတာင္စၾကၤ ံသစ္တို႔တြင္ ပါဝင္ေၾကာင္း၊ တိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ စီးပြားေရးစၾကၤ ံမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေပါင္းစည္း ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ စိမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာေရာက္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ရန္ ပုဂၢလိကက႑ႏွင့္ ဌာနမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား တိုးျမွင့္တင္ေရာက္လာျပီး မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈမွတစ္ဆင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးမ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ၾကီး ဦးမ်ဳိးသစ္က ေျပာၾကားသည္။

 အဆိုပါ စီမံကိန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးေအဂ်င္စိ JICA တို႔ ပူးေပါင္း ေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို မဟာဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္ကာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္သည္။

 အခမ္းအနားတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးႏွင့္ Japan International Corporation Agency(JICA) မွ Senior Representative Mr. Mamoru SAKAI၊ Team Leader Mr.Kazuo Mishima တုိ႔က Myanmar Investment Promotion Plan (MIPP)ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အေသးစိတ္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။