၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စားသံုးသူအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႔ (၁/၂၀၁၈)လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ႏိုဝင္ဘာ ၉ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက မႏၲေလး၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ၃၅ လမ္း၊ ၆၃ လမ္းႏွင့္ ၆၄ လမ္းၾကားရွိ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ တြင္ က်င္းပရာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူ၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနမွဴး၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ခရိုင္ စားသံုးသူအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ တိုင္ၾကားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန ဒုတိယတိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴးက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ယခင္အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈကိုလည္းေကာင္း၊ စားသံုးသူအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမွဴးက မႏၲေလးခရိုင္အတြင္း ေစ်းကြက္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ခဲ့မႈမ်ား၊ စားသံုးသူသတင္း ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ တိုင္ၾကားမႈလက္ခံေဆာင္ရြက္ေရးစင္တာ(CICC)သို႔ လာေရာက္တိုင္ၾကားမႈမ်ား ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ား၊ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားၾကၿပီး တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက အၾကံျပဳေဆြးေႏြးၾကသည္။

 ထို႔ေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးက ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္းေပးၿပီး နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။ စားသံုးသူျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ နစ္နာဆံုးရႈံးမႈ တစ္စံုတစ္ရာျဖစ္ေပၚပါက Website-www.doca.gov.mm/complaint သို႔ ဝင္ေရာက္ တိုင္ၾကားႏိုင္သည္။