၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၅ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေဆးေပါ့လိပ္ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္အေကာက္ဥပေဒႏွင့္ အထူးကုန္စည္ခြန္ဥပေဒတို႔အရ အခြန္အမွတ္တံဆိပ္ ကပ္ႏွိပ္ေရာင္းခ်ေစေရး အခြန္ပညာေပးေတြ႔ဆံုရွင္းလင္းပြဲ ကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အခြန္ဦးစီးဌာနမွဴးရံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက က်င္းပသည္။

 အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူႏွင့္ ေဆးေပါ့လိပ္လုပ္ငန္းရွင္ ၅၂ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ဝန္ႀကီးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားကာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက အခြန္ဆိုင္ရာ ဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးၾကသည္။

 ေဆြးေႏြးမႈအေပၚ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သိလုိသည္မ်ားကို ျပန္လည္တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။