၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေရႊဆိုင္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ အခြန္ေကာက္ဥပေဒႏွင့္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ဥပေဒတို႔အရ ေရႊထည္လက္ဝတ္ရတနာအေရာင္းေျပစာမ်ားအေပၚတြင္ အခြန္အမွတ္တံဆိပ္ ကပ္ႏွိပ္ေရာင္းခ်ေရး အခြန္ပညာေပး ေတြ႔ဆံုရွင္းလင္းပြဲကို ဒီဇင္ဘာ ၆ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး အခြန္ဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

 အခမ္းအနားသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးႏွင့္ဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူႏွင့္ ေရႊဆိုင္းလုပ္ငန္းရွင္ ၁၁၅ ဦး တက္ေရာက္ၾကသည္။ ေရွးဦးစြာ ဝန္ႀကီးကအဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကား၍ တာဝန္ရွိသူမ်ားက အခြန္ဆိုင္ရာဥပေဒျပဌာန္းခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးၾကရာ ေဆြးေႏြးမႈအေပၚ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သိရွိလုိသည္မ်ားေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။