၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၇

 ေက်ာက္ဆည္ခရုိင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနရံုးအစည္းေ၀းခန္းမတြင္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ရက္ နံနက္ ၉နာရီက ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ေဒသႏၲရစီမံကိန္း နွင့္ ျပည္ေထာင္စုဘ႑ာရန္ပံုေငြ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား တာ၀န္ေပးအပ္ပြဲ ျပဳလုပ္သည္။

 စီမံကိန္းေပးအပ္ပြဲတြင္ မႏၲေလးတုိ္င္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ တုိင္းေဒသႀကီးစီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးျမတ္သူက ႏွစ္အလုိက္ စီမံကိန္းေရးဆြဲေပးအပ္ ျခင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးစီမံကိန္းဦးစီးရံုး၊ ေခတၱဦးစီးမွဴး ေဒၚေအးေအးျမတ္က က႑အလုိက္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာအထိ ေဒသႏၲရစီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏုိင္မႈ အေျခအေနႏွင့္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာနွစ္ ေဒသႏၲရစီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚအုန္းၾကည္က လယ္ယာ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လက္ရွိေျမျပင္တြင္ျဖစ္ပ်က္ေနမႈအေၾကာင္းကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ၀န္ႀကီးဦးျမတ္သူက ယခုဘ႑ာႏွစ္၊ ေဒသႏၲရစီမံကိန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားအားေပးအပ္ရာ ဒုတိယခရုိင္ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးျမင့္စုိးက လက္ခံရယူခဲ့သည္။