၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၉ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ရြာမ်ားမွ ဓာတ္အားလိုင္း(၂)မိုင္ပတ္လည္ ေက်းရြာခုႏွစ္ရြာအား မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးျပဳစရိတ္ ခြင့္ျပဳ ရန္ပံုေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္းဘုရားရြာမွ ရင္ဂါတ္ကုန္း၊ ရင္ဂါတ္ကုန္းရြာမွ ဆည္ကန္ ရြာ၊ ရင္ဂါတ္ကုန္းရြာမွ ကန္းဦးရြာမ်ားသို႔(၁၁ေကဗြီ)ဓာတ္အားလိုင္း(၂)မိုင္ တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ရမည္းသင္းၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕လွေက်းရြာမွ အင္းေပါင္ရြာ (၁၁ေကဗြီ)ဓာတ္အားလိုင္း (၂)မိုင္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ၾကံပင္ေက်းရြာမွ အေရွ႕အုဖၹိဳလ္ရြာသို႔ (၃၃ေကဗြီ)ဓာတ္အားလိုင္း (၂)မိုင္ႏွင့္(၃၃)ေကဗြီဓာတ္အားခြဲရံု၊ (၃၁၅ ေကဗြီေအ)ထရန္စေဖာ္မာတစ္လံုး တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ၾကက္လွ်ာေက်းရြာမွ မာလီကုန္းရြာ (၁၁ေကဗြီ)ဓာတ္အားလိုင္း (၁)မိုင္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ရမည္းသင္းမွ ကန္ဆြယ္ေက်းရြာ(၁၁ ေကဗြီ)ဓာတ္အားလိုင္း(၂)မိုင္တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ကို တင္ဒါရရွိေသာ (Kyaw Su Thway Group of Company)မွ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈကို မတ္လ ၂၈ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီမွ စတင္၍ ခရိုင္လွ်ပ္စစ္ရံုးလက္ေထာက္မန္ေနဂ်ာ ေဒၚခ်ိဳခ်ိဳတင္(အင္/ယာ)၊ ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္မန္ေနဂ်ာ ဦးမ်ိဳးျမင့္၊ ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာ ဦးညြန္႔ဝင္းႏွင့္ တာဝန္က် လွ်ပ္စစ္ လိုင္းမင္းတို႔လိုက္ပါလ်က္ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ နည္းပညာဆိုင္ရာ(Quality Control) သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံညႊန္းအရည္အေသြး အတိုင္းအတာမ်ားျပည့္မီညီညႊတ္ေရး၊ သတ္မွတ္ရက္ၿပီးစီး ေဆာင္ရြက္ေရး၊ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားျပင္ဆင္ရန္ ကုမၸဏီတာဝန္ရွိသူအား ညႊန္ၾကား၍ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၾကသည္။