၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ဇူလိုင္လ ၁ ရက္

 ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြျဖင့္ မတၱရာ ၿမိဳ႕နယ္၊ သဖန္းေဒါင့္ေက်းရြာႏွင့္ေျမြတလိုင္းေက်းရြာတို႕တြင္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လွ်ပ္စစ္မီးဖြင့္ပြဲကို ဇြန္ ၂၈ ရက္ေန႔က အဆိုပါေက်းရြာမ်ားရွိ (၁၁/၀.၄) ေကဗြီ ၃၁၅ေကဗြီေအ ခြဲရံုေရွ႕တြင္ က်င္းပသည္။

 ေရွးဦးစြာမႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုရအဖြဲ႕၊ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးဇာနည္ေအာင္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီဥကၠဌ ဦးတင္ထြဋ္ဦး၊ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမင္းမင္း၊ ျပင္ဦးလြင္ခရိုင္ လွ်ပ္စစ္မန္ေနဂ်ာ ဦးမ်ိဳးလိႈင္ႏွင့္ မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ ဦးစြမ္းထက္ေဝတို႔က အခမ္းအနားကို ဖဲႀကိဳးျဖတ္၍ ဖြင့္လွစ္ေပးၾကသည္။

 ဆက္လက္၍ လွ်ပ္စစ္၊စြမ္းအင္ႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ခရိုင္လွ်ပ္စစ္မန္ေနဂ်ာက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ လွ်ပ္စစ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးတို႔ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားကာ ေက်းရြာသူ၊ေက်းရြာသားမ်ားကိုယ္စား ရပ္မိရပ္ဖမ်ားက ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကား ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာေသာ ေက်းရြာသူ/ေက်းရြာသားမ်ားအား ၿမိဳ႕နယ္လွ်ပ္စစ္ဝန္ထမ္းမ်ားက လွ်ပ္စစ္အႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရး လက္ကမ္း စာေစာင္မ်ားျဖန္႔ေဝေပးၾကသည္။

 အဆိုပါ သဖန္းေဒါင့္ေက်းရြာ အိမ္ေထာင္စု ၃၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ေျမဟသၤာေက်းရြာႏွင့္ေျမြတလိုင္းေက်းရြာမွ အိမ္ေထာင္စု ၃၀၀ ေက်ာ္အား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား အသံုးျ႔ပဳႏိုင္ေရးအတြက္ သဖန္းေဒါင့္ေက်းရြာတြင္ ၁၁ ေကဗြီလိုင္း ေပ ၁၉၅၀၀ ႏွင့္ (၁၁/၀.၄)ေကဗြီ ၃၁၅ေကဗြီေအ ခြဲရံုတည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေျမြတလိုင္း ေက်းရြာတြင္ ၁၁ေကဗြီလိုင္း ေပ ၁၄၀၀၀ႏွင့္ (၁၁/၀.၄)ေကဗြီ ၂၀၀ေကဗြီေအ ခြဲရံုတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ၂၀၁၆-၂၀၁၇ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြ ေငြက်ပ္ ၁၅၉၆၆၈၀၈၀ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိျခင္းအတြက္ ၀မ္းသာေပ်ာ္ရႊင္လ်က္ရွိၾကသည္။