၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္

 ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္အတြင္းရွိ ပလိပ္ၿမိဳ႕သည္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႏွင့္အလြန္နီးကပ္စြာတည္ရွိၿပီး အေသးစား၊ အလတ္စား စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း ေခတ္ကာလအရလ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္လာေသာေၾကာင့္ လက္ရွိထရန္စေဖာ္မာႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားမလံုေလာက္သျဖင့္ အဆိုပါ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေစေရးအတြက္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ADB အစီအစဥ္ျဖင့္ ေငြက်ပ္ ၄၁၅ ဒသမ ၄ သန္း အကုန္အက်ခံကာ ဓာတ္အားခြဲရံုအသစ္ႏွင့္ 33/11KV,10MVA ထရန္စေဖာ္မာအသစ္တစ္လံုး ထပ္တိုးတပ္ဆင္ေပးခဲ့ရာ ဇူလိုင္ ၅ ရက္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာတပ္ဆင္ႏိုင္ခဲ့သည္။

 အဆိုပါ ထရန္စေဖာ္မာအသစ္တပ္ဆင္ေပးမႈေၾကာင့္ ပလိပ္ၿမိဳ႕သာမက ေက်းလက္မီးလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားပါ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လံုလံုေလာက္ေလာက္ သံုးစြဲႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္ လွ်ပ္စစ္မန္ေနဂ်ာ ဦးမင္းမင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။