၂၀၁၇ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၈ ရက္

 လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန မႏၲေလး၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း မႏၲေလးခရိုင္ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ရွိ 33/11kV 10×2MvA မရမ္းျခံဓာတ္အားခြဲရံုတြင္ ADB အစီအစဥ္ျဖင့္ 10MvA ထရန္စေဖာ္မာတစ္လံုးႏွင့္ Switch bay ႏွစ္စံုု တပ္ဆင္ျခင္း၊ 22/11kv 10MvA အိုးဘိုခြဲရံုတြင္ 33kV Switch bay တစ္စံုတပ္ဆင္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးၿပီးျဖစ္၍ ထရန္စေဖာ္မာသီးသန္႔ ဓာတ္အားေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ဇူလိုင္ ၇ ရက္မွ စတင္ကာ ေဆာင္ရြက္ၿပီးျဖစ္သည္။ မၾကာမီ ဓာတ္အားျပည့္ဝစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

 “မႏၲေလးခရိုင္အတြင္း 10MvA ထရန္စေဖာ္မာ ေျခာက္လံုးနဲ႔ Switch bay ခုႏွစ္စံုကို ADB အစီအစဥ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနတာပါ။ အားလံုးနီးပါး ၿပီးစီးေနပါၿပီ။ ေႏြရာသီဓာတ္အားျပည့္ဝစြာေပးႏုိင္ဖို႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာပါ”ဟု ဒုတိယခရိုင္လွ်ပ္စစ္မန္ေနဂ်ာ ဦးနန္းဝင္းဆန္းက မႏၲေလးခရိုင္အတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈအားေျပာၾကားခဲ့သည္။