၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၃ ရက္

 ယခုႏွစ္အတြင္း မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ ျမိဳ႕နယ္ ၁၃ ျမိဳ႕နယ္တြင္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာတိုက္ခန္းေပါင္း၅၃၀ တည္ေဆာက္ေပးရန္ လ်ာထားေၾကာင္း မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး ျမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန သိရသည္။

 မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ ျမိဳ႕နယ္ ၂၈ ျမိဳ႕နယ္တြင္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ ၃၀၃၀ တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ခဲ့ျပီး တစ္တိုင္းလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ယခုလက္ရွိ ဝန္ထမ္းအင္အားမွာ ၅၆၁၆၂ ဦးရွိကာ အခ်ဳိးက်တြက္ၾကည့္မည္ဆိုပါက ၅ ဒသမ ၃၉ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

 ဝန္ထမ္းအိမ္ရာပိုမိုတည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ဖို႕ ယခုဘ႑ာႏွစ္မွာဘတ္ဂ်က္လ်ာထားျပီးေဆာင္ရြက္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဘတ္ဂ်က္နဲ႔ တိုင္းေဒသၾကီးဘတ္ဂ်က္ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္ ၁၀ ဘီလီယံျဖင့္ေအာင္ျမင္မႏၱလာ နိုင္ငံဝန္ထမ္းအိမ္ရာကို ပုသိမ္ၾကီးျမိဳ႕နယ္ရွိမဲကင္းကုန္းေက်းရြာမွာ ေျမဧက ၃၃ ဒသမ ၂၂ ကေပၚတြင္ တိုက္ခန္းေပါင္း ၅၀၀ တည္ေဆာက္ ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ အဲ့ဒီတိုက္ခန္းေတြကလည္း ျပီးစီးလုနီးပါးရွိေနျပီးျဖစ္ပါသည္။

 အဆိုပါတိုက္ခန္းမ်ားကို မႏၱေလး၊ မတၱရာ၊ မိုးကုတ္၊ စဥ့္ကူး၊ တံတားဦး၊ ျမစ္သား၊ စဥ့္ကိုင္၊ သာစည္၊ မလိႈင္၊ ဝမ္းတြင္း၊ ျမင္းျခံ၊ ငါန္းဇြန္ႏွင့္ ေပ်ာ္ဘြယ္စသည့္ျမိဳ႕မ်ားတြင္ ေငြက်ပ္ ၈ ဒသမ ၈ ဘီလီယံသံုးစြဲ၍ တိုက္ခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ေပးသြားရန္ လ်ာထားျပီး လည္းေကာင္း တိုက္ခန္းမ်ားမွာ တစ္ခန္းလွ်င္စတုရန္းေပ ၆၅၀ က်ယ္ဝန္းမည္ျဖစ္သည္။

 ထို႔အျပင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္ျဖင့္လည္းတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္းရွိ ျမိဳ႕နယ္ ၈ ျမိဳ႕နယ္တြင္ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းအိမ္ရာ တိုက္ခန္း ၂၄၈ ခန္းကို တည္ေဆာက္ေပးသြားမည့္အျပင္ ပုသိမ္ၾကီးျမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မဲကင္းကုန္း၊ ဘိုတက္ကုန္းႏွင့္ သမၼတေတာတို႔တြင္လည္း တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာမ်ားကို တည္ေဆာက္ေပးရန္ လ်ာထာျပီးျဖစ္သည္။