၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၅ ရက္

  ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ေန႔ (၁၃း၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးဥပေဒခ်ဳပ္သည္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးဥပေဒခ်ဳပ္ရံုး၌ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခရိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္ဥပေဒအရာရွိမ်ား၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးဥပေဒခ်ဳပ္ရံုး ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံု၍ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

 အဆိုပါ လုပ္ငန္းညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးဥပေဒခ်ဳပ္က လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကင္းရွင္းေရး၊ လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီေဆာင္ရြက္ေရး၊ ျပည္သူမ်ားအေပၚ ေစတနာထားေဆာင္ရြက္ေပးေရး၊ ျပည္သူမ်ားအား ဥပေဒနွင့္အညီ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးေရး၊ ဥပေဒအရာရွိ၊ ရံုးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ျပည္သူမ်ား ယံုၾကည္အားကိုးရေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္ေအာင္ ေနထိုင္ေရးႏွင့္ "ဥပေဒ ပညာသည္ အက်င့္သိကၡာႏွင့္ျပည္စံုေသာ ပညာျဖစ္သည္" ဟူသည့္ ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနရံုးခ်ဳပ္ရံုး၏ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ ဥပေဒအရာရွိမ်ားသည္လည္း အက်င့္သိကၡာႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ဥပေဒအရာရွိမ်ားျဖစ္ေအာင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမွာၾကားခဲ့သည္။