၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၃၀ရက္

 (၃၀.၄.၂၀၁၆)ရက္ေန႔ နံနက္ (၉း၃၀)အခ်ိန္ခန္႔တြင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ဝင္ တုိင္းေဒသႀကီးဥပေဒခ်ဳပ္ဦးေအာင္ဝင္းသည္ ျမင္းျခံခရုိင္အတြင္းရွိ ဥပေဒအရာရွိမ်ား၊ ရံုးဝန္ထမ္းမ်ားအား ျမင္းျခံခရုိင္ဥပေဒရံုးတြင္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။

 ယင္းေတြ႔ဆံုပြဲအခမ္းအနားသုိ႔ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္မ်ိဳးလတ္ႏွင့္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခ်မ္းေျမ႕ တုိ႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

 ယင္းေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ တုိင္းေဒသႀကီးဥပေဒခ်ဳပ္ဦးေအာင္ဝင္းက အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ဥပေဒအရာရွိမ်ားႏွင့္ ရံုဝန္ထမ္းမ်ားသည္ အစိုးရဝန္ထမ္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ျပည္သူကုိဗဟုိျပဳၿပီး ျပည္သူကုိေစတနာထား၍ ကုိယ္ခ်င္းစာတရား ထားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ မွန္မွန္ႏွင့္ျမန္ျမန္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ အဂတိတရားကင္းရွင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ရံုးဝန္ထမ္းမ်ားအားလံုး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ မိသားစုသဖြယ္စည္းလံုးညီညြတ္စြာေဆာင္ရြက္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ယခုရက္(၁၀၀) စီမံခ်က္အေနျဖင့္ ယခင္မၿပီးျပတ္ေသးေသာအမႈမ်ားကုိ ၇၀ရာခုိင္ႏႈန္းၿပီးျပတ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ေနာက္ပုိင္းတြင္လည္း အျမဲတမ္း ရက္(၁၀၀) စီမံခ်က္အတုိင္း ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ဆက္စပ္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း အဆင္ေျပစြာ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ရန္လုိေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားယံုၾကည္အားကုိးရသည့္ ဥပေဒအရာရွိမ်ားႏွင့္ ဥပေဒရံုးမ်ားျဖစ္ရန္ လု္ိအပ္ေၾကာင္း၊ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းႏွင့္ ေနာက္လုိက္ေကာင္းျဖစ္ရန္လည္းလုိအပ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

 အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္မ်ိဳးလတ္နွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးခ်မ္းေျမ႕တုိ႔ကလည္း ေတြ႔ဆံုပြဲႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ ခရုိင္ဥပေဒအရာရွိႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဥပေဒအရာရွိတုိ႔မွ မိမိတုိ႔ရံုး၏အခက္အခဲမ်ား တင္ျပခဲ့ရာ တုိင္းေဒသႀကီးဥပေဒခ်ဳပ္က ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေပးခဲ့ၿပီး နံနက္ (၁၀း၃၀)အခ်ိန္တြင္အခမ္းအနားၿပီးဆံုးခဲ့သည္။