မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

ဂုဏ္ထူးေဆာင္လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုပစၥည္းမ်ားခ်ီးျမႇင့္အပ္ႏွင္းျခင္းဆိုင္ရာ

ဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒ

(၂၀၁၅ခုႏွစ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ ၆။)

( ၁၃၇၇ ခုႏွစ္၊ ဝါေခါင္လဆန္း ၁၃ ရက္ )

( ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ဩဂုတ္လ ၂၈ ရက္ )

 

၂၀၁၅ခုနွစ္ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သည္ ဤဥပေဒကို ျပ႒ာန္းလိုက္သည္။

၁။ ဤဥပေဒကို မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဂုဏ္ထူးေဆာင္လက္မွတ္မ်ား ႏွင့္ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုပစၥည္းမ်ား ခ်ီးျမႇင့္အပ္ႏွင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ သည့္ ဥပေဒဟု ေခၚတြင္ေစရမည္။

၂။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးဂုဏ္ထူးေဆာင္လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုပစၥည္းမ်ား ခ်ီးျမႇင့္အပ္ႏွင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ အခန္း(၂)၊ ဂုဏ္ထူးေဆာင္လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဆုပစၥည္းမ်ား သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ပုဒ္မ ၃ ၊ ပုဒ္မခြဲ(က)မွ (ည)အထိပါ ထူးခၽြန္ဆုအမည္မ်ားကို  ေအာက္ပါ အတိုင္း အစားထိုး ျပင္ဆင္ရမည္ -

          (က)    ရတနာပုံစီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာထူးခၽြန္ဆု၊

          (ခ)     ရတနာပုံစီးပြားေရးဆိုင္ရာထူးခၽြန္ဆု၊

          (ဂ)     ရတနာပုံစိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာထူးခၽြန္ဆု၊

          (ဃ)    ရတနာပုံေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာထူးခၽြန္ဆု၊

          (င)     ရတနာပုံသဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာထူးခၽြန္ဆု၊     

          (စ)     ရတနာပုံပညာေရးဆိုင္ရာထူးခၽြန္ဆု၊

          (ဆ)    ရတနာပုံသုေတသနဆိုင္ရာထူးခၽြန္ဆု၊

          (ဇ)     ရတနာပုံက်န္းမာေရးဆိုင္ရာထူးခၽြန္ဆု၊

          (ဈ)     ရတနာပုံလူမႈေရးဆိုင္ရာထူးခၽြန္ဆု၊

          (ည)    ရတနာပုံဘာသာ၊ သာသနာဆိုင္ရာထူးခၽြန္ဆု။

၃။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးဂုဏ္ထူးေဆာင္လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုပစၥည္းမ်ား ခ်ီးျမႇင့္အပ္ႏွင္းျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ အခန္း(၂)၊ ပုဒ္မ ၃၊ ပုဒ္မခြဲ(ည)၏ ေနာက္တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖည့္စြက္ရမည္ -

(ဋ)     ရတနာပုံစက္မႈလက္မႈဆိုင္ရာထူးခၽြန္ဆု။    တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ဦးတည္ေသာ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ၊ ေလာင္စာစြမ္းအင္ ႏွင့္စြမ္းအင္ေခၽြတာမႈ၊ ျပည္သူလူထုအတြက္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာစြာျဖင့္ တန္ဖိုးနည္းေသာ စက္မႈလက္မႈပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈတို႔ကို ထူးခၽြန္စြာ စြမ္းစြမ္းတမံ ေဆာင္႐ြက္ ခ်က္မ်ားဆိုင္ရာဆုမ်ား။

၄။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးဂုဏ္ထူးေဆာင္လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ ဂုဏ္ထူး ေဆာင္ဆုပစၥည္းမ်ား ခ်ီးျမႇင့္အပ္ႏွင္း ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒ ပုဒ္မ ၄ တြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖည့္စြက္ရမည္ -       

 အစိုးရအဖြဲ႕သည္ ဤဥပေဒအရခ်ီးျမႇင့္သည့္ဂုဏ္ထူးေဆာင္ လက္မွတ္ႏွင့္ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဆုပစၥည္းမ်ားအျပင္ တိုင္းေဒသႀကီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ခဲ့ရာတြင္ ထူးခၽြန္ဆုမ်ား ခ်ီးျမႇင့္အပ္ႏွင္းျခင္းမခံရေသာ္လည္း စြမ္းစြမ္းတမံႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား အေပၚ အသိအမွတ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ဂုဏ္ျပဳထိုက္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားအား က႑အသီးသီးအလိုက္ ေအာက္ပါဂုဏ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ား ကို ခ်ီးျမႇင့္အပ္ႏွင္းႏိုင္သည္ -

          (က)    ရတနာပုံစီမံခန္႔ခြဲေရးဆိုင္ရာ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္၊

          (ခ)     ရတနာပုံစီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္၊

          (ဂ)     ရတနာပုံစိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္၊

          (ဃ)    ရတနာပုံေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္၊

          (င)     ရတနာပုံသဘာ၀ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ဂုဏ္ျပဳ         လက္မွတ္၊

          (စ)     ရတနာပုံပညာေရးဆိုင္ရာ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္၊

          (ဆ)    ရတနာပုံသုေတသနဆိုင္ရာ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္၊

          (ဇ)     ရတနာပုံက်န္းမာေရးဆိုင္ရာ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္၊

          (ဈ)     ရတနာပုံလူမႈေရးဆိုင္ရာ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္၊

          (ည)    ရတနာပုံဘာသာ၊ သာသနာဆိုင္ရာ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္၊

          (ဋ)     ရတနာပုံစက္မႈလက္မႈဆိုင္ရာ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္။

၅။ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးဂုဏ္ထူးေဆာင္လက္မွတ္မ်ားႏွင့္ဂုဏ္ထူး ေဆာင္ဆုပစၥည္းမ်ား ခ်ီးျမႇင့္အပ္ႏွင္းျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒ ပုဒ္မ ၄ ကို ပုဒ္မ ၅ အျဖစ္ေျပာင္းလဲသတ္မွတ္၍ က်န္ပုဒ္မမ်ားကို အစဥ္လိုက္ ေျပာင္းလဲ သတ္မွတ္ရမည္။

  ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ကၽြႏ္ုပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးသည္။

 

 

 

 

                                                                                                                                           (ပံု)ရဲျမင့္

                                                                                                                                         ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္

                                                                                                                  မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕