၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ - ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕

 

 

ျပည္ေထာင္စုရာထူး၀န္အဖြဲ႕

ဗဟို၀န္ထမ္းတကၠသိုလ္(အထက္ျမန္မာျပည္)
ပါေမာကၡခ်ဳပ္
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၄၀၂၅၂၆၁၉၈
ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕။

အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန(မႏၲေလးရံုးခြဲ)

ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၂၀၅၆၀၈၁၊ ၀၂-၃၉၃၁၅၊ ၃၁၆၉၉
လမ္း(၈၀)၊ ၃၄ x ၃၅ လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

မႏၱေလးတကၠသိုလ္

ပါေမာကၡခ်ဳပ္
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၂၂၂၅၇၂၅၊ ၀၂-၃၆၆၃၃ (ရံုး)၊ ၀၂-၆၂၁၂၉
၇၃ လမ္း၊ မႏၱေလးတကၠသိုလ္၀င္းအတြင္း၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္။

မႏၱေလးအေ၀းသင္တကၠသိုလ္(မႏၱေလး)

ပါေမာကၡခ်ဳပ္
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၂၀၀၀၂၃၉၊ ၀၂-၆၂၁၇၀၊ ၆၅၉၉၇ (ရံုး)
၇၃ လမ္း၊ မႏၱေလးတကၠသိုလ္၀င္းအတြင္း၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္။

ႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္

ပါေမာကၡခ်ဳပ္
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၂၀၀၀၇၃၅၊ ၀၂-၃၂၂၆၁၊ ၃၂၃၃၀၊ ၆၁၃၉၈
၆၂ လမ္း၊ ၂၂ x ၂၃ လမ္းၾကား၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

ရတနာပံုတကၠသိုလ္

ပါေမာကၡခ်ဳပ္
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၂၀၀၀၂၁၀၊ ၀၂-၅၁၅၄၈၅၄၊ ၅၁၅၃၈၉၆၊ ၅၁၅၃၈၉၅၊ ၅၁၀၃၈၉၄
အမရပူရၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

ေက်ာက္ဆည္တကၠသိုလ္

ပါေမာကၡခ်ဳပ္
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၂၀၀၀၂၃၃၊ ၀၆၆-၄၀၂၇၃ (ရံုး)၊ ၀၆၆-၄၀၂၇၁၊ ၀၆၆-၄၀၂၄၈
ေတာမရြာအနီး၊ ေက်ာက္ဆည္ခရိုင္။

မိတၳီလာတကၠသိုလ္

ပါေမာကၡခ်ဳပ္
ဖုန္းနံပါတ္ -၀၉-၂၀၀၀၄၄၉၊ ၀၆၄-၂၃၆၂၁၊ ၂၃၅၂၂၊ ၂၃၀၆၁ (ရံုး)
စက္တန္းရပ္၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕။

မိတၳီလာစီးပြားေရးတကၠသိုလ္

ပါေမာကၡခ်ဳပ္
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၂၀၀၀၄၅၀၊ ၀၆၄-၃၉၂၈၂ (ရံုး)၊ ၀၆၄-၃၉၂၈၉၊ ၃၉၂၇၉
စက္မႈဇုန္အနီး၊ မိတၳီလာၿမိဳ႕။

ျမင္းၿခံဒီဂရီေကာလိပ္

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၄၄၀၉၀၃၇၉၂၊ ၀၆၆-၂၂၁၄၉
ရြာစည္ေက်းရြာအနီး၊ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕။

မႏၲလာဒီဂရီေကာလိပ္

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၂၀၄၂၇၈၉၊၊ ၀၉-၅၁၅၂၂၈၂
အမရပူရၿမိဳ႕နယ္၊ နတ္ေရကန္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ရန္ကုန္-မႏၱေလးလမ္းမႀကီးေဘး။
မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး။

အေျခခံပညာ

တိုင္းေဒသႀကီးပညာေရးမွဴးရံုး

တိုင္းေဒသႀကီးပညာေရးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၂၀၀၃၂၃၆၊ ၀၂-၃၉၁၇၂၊ ၃၉၁၇၃
၃၀ လမ္း x ၆၈ လမ္းေထာင့္၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

မႏၱေလးပညာေရးေကာလိပ္

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၆၅၀၁၇၉၁၊ ၀၂-၃၉၁၇၇၊ ၃၉၁၇၆ (ရံုး)
မႏၱေလးၿမိဳ႕။

မိတၳီလာပညာေရးေကာလိပ္

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၂၂၀၀၇၅၅၊ ၀၆၄-၂၃၈၆၆၊ ၂၃၀၁၄ (ရံုး)
မိတၳီလာၿမိဳ႕။

သိပၸံႏွင့္နည္းပညာ

မႏၱေလးနည္းပညာတကၠသိုလ္

ပါေမာကၡခ်ဳပ္
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၅၇၃၆၀၊ ၅၇၀၀၆ (ရံုး)၊ ၀၉-၂၀၀၁၄၉၈
ေရတံခြန္ေတာင္အနီး၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

နည္းပညာတကၠသိုလ္(မႏၲေလး)

ပါေမာကၡခ်ဳပ္
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၂၀၂၂၆၃၁၊ ၀၂-၆၄၉၅၂ (ရံုး)
အိုးဘို၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

မႏၱေလးကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္

ပါေမာကၡခ်ဳပ္
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၂၀၁၆၃၇၄၊ ၆၅၀၅၀၁၂ (ရံုး)
ဒဟတ္ေတာ၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

ကြန္ပ်ဳတာတကၠသိုလ္(မႏၱေလး)

ပါေမာကၡခ်ဳပ္
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၂၀၁၆၂၃၉၊ ၀၆၆-၆၀၃၁၂
တအံု၊ စဥ့္ကိုင္ၿမိဳ႕။

နည္းပညာတကၠသိုလ္(ေက်ာက္ဆည္)

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၂၀၁၅၃၁၉၊ ၀၆၆-၅၀၄၁၈ (ရံုး)
ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕။

နည္းပညာတကၠသိုလ္(မိတၳီလာ)

ပါေမာကၡခ်ဳပ္
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၂၂၀၀၆၅၀၊ ၀၆၄-၂၃၈၈၈ (ရံုး)
မိတၳီလာၿမိဳ႕။

ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္(မိတၳီလာ)

ပါေမာကၡခ်ဳပ္
ဖုန္းနံပါတ္ -၀၉-၂၂၀၁၆၇၂
မိတၳီလာၿမိဳ႕။

ျမန္မာႏိုင္ငံေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသပညာတကၠသိုလ္

ပါေမာကၡခ်ဳပ္
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၅၁၈၉၅၁၈၊ ၀၉-၇၉၇၇၃၉၂၀၅
မိတၳီလာၿမိဳ႕။

ရတနာပံုဆိုက္ဘာစီးတီး

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၆၅၀၆၅၇၅၊ ၀၉-၅၁၇၈၂၀၀၊ ၅၁၇၈၁၀၂
ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕။

အစုိးရနည္းပညာေကာလိပ္(ျမင္းၿခံ)

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၂၂၁၉၁၇၆၊ ၂၂၁၆၂၇၆၊ ၀၆၆-၂၂၁၅၁၊ ၂၂၁၅၈
ျမင္းၿခံၿမိဳ႕။

နည္းပညာတကၠသိုလ္(ရမည္းသင္း)

ပါေမာကၡခ်ဳပ္
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၂၁၇၃၂၁၄၊ ၀၆၇-၄၀၂၀၁၊ ၄၀၂၀၂၊ ၄၀၄၆၈
ရမည္းသင္းၿမိဳ႕။

အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံ(ေက်ာက္ပန္းေတာင္း)

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၁-၅၀၅၄၅၊ ၅၁၃၅၈ (ရံုး) ၀၉-၄၀၂၅၅၅၀၁၀
ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕။

တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွဴးရံုး

တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၂၁၀၂၁၊ ၃၃၁၇၃ (ရံုး)၊ ၀၉-၂၅၅၇၀၈၈၇၄
၇၀ လမ္း၊ ၂၇ x ၂၈ လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးၿမိဳ႕။

တိုင္းေဒသႀကီး ကုသေရးဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီး ကုသေရးဦးစီးဌာနမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၂၀၀၀၃၄၄၊ ၀၂-၇၄၉၀၂
၇၀လမ္း၊ ၂၇ x ၂၈ လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။

တိုင္းရင္းေဆးပညာဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၇၉၉၈၈၅၁၅၂၊ ၀၂ - ၆၀၄၀၄ (ရံုး)
မႏၱေလးၿမိဳ႕။

တိုင္းရင္းေဆး၀ါးထုတ္လုပ္မႈစက္ရံု

စက္ရံုမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၄၀၂၅၅၂၇၂၇၊ ၀၂-၆၀၄၀၂
ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕။

ေဆးဘက္ပညာနည္းပညာတကၠသိုလ္

ပါေမာကၡခ်ဳပ္
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၂၀၀၀၂၁၂၊ ၀၉-၅၁၄၂၇၃၄၊ ၀၂-၅၇၀၁၂၊ ၀၂-၅၇၀၁၃
၆၂လမ္း၊ သိပၸံလမ္း၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

မႏၲေလးေဆးတကၠသိုလ္

ပါေမာကၡခ်ဳပ္
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၂၀၀၀၂၃၇၊ ၀၂ - ၃၆၆၃၄၊ ၃၆၆၃၇ (ရံုး)
၃၀ လမ္း၊ ၇၃ x ၇၄ လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။

ေဆး၀ါးတကၠသိုလ္

ပါေမာကၡခ်ဳပ္
ဖုန္းနံပါတ္ -၀၉-၂၀၁၃၄၆၇၊ ၂၀၀၀၄၄၀၊ ၀၂-၆၂၁၂၁၊ ၄၀၁၃၅၊ ၄၀၁၃၆ (ရံုး)
အမရပူရၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာတြင္ေက်းရြာ၊ ထံုးဘို-ျမစ္ငယ္ျဖတ္လမ္းေဘး၊ (ကြင္းအမွတ္ ၅၆၅-က)

သြားဘက္ဆိုင္ရာေဆးတကၠသိုလ္

ပါေမာကၡခ်ဳပ္
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၂၀၀၁၄၉၃၊ ၀၂ - ၈၁၂၄၀၊ ၈၀၇၃၆ (ရံုး)
၆၂ လမ္း၊ သိပၸံလမ္း၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

တိုင္းရင္းေဆးတကၠသိုလ္

ပါေမာကၡခ်ဳပ္
ဖုန္းနံပါတ္ -၀၉-၄၀၂၅၃၁၄၄၁၊ ၀၂-၇၅၁၀၈
ေျမာက္ျပင္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

သူနာျပဳတကၠသိုလ္

ပါေမာကၡခ်ဳပ္
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၂၀၀၀၂၃၆၊ ၀၂ - ၈၁၂၇၃၊ ၈၀၄၀၆ (ရံုး)
၆၂ လမ္း၊ သိပၸံလမ္း၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

အေထြေထြေရာဂါကုေဆးရံုႀကီး

ေဆးရံုအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၂၀၀၀၂၁၁၊ ၀၂-၃၉၀၀၇၊ ၃၉၀၀၁-၅ထိ (ရံုး)
၃၀ လမ္း၊ ၇၄ x ၇၇ လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

ကုတင္(၅၅၀)ဆံ့ ကေလးေဆးရံု

ေဆးရံုအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၂၀၃၁၃၉၅၊ ၀၂-၂၄၉၁၅
၆၆ လမ္း၊ ၂၇ x ၂၈ လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

ကုတင္(၃၀၀)ဆံ့ ကေလးေဆးရံု

ေဆးရံုအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၄၂၈၁၁၃၉၃၈၊ ၀၂-၃၂၂၂၅၊ ၀၂-၈၀၃၄၀
မႏၱေလးေဆးရံုႀကီး၀င္းအတြင္း

ကုတင္(၃၀၀)ဆံ့ သင္ၾကားေရးေဆးရံု

ေဆးရံုအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၃၆၀၃၈၃၃၆၊ ၀၂-၈၀၃၄၀
၆၂လမ္း၊ သိပၸံလမ္း၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

မ်က္စိ၊နား၊ႏွာေခါင္း၊လည္ေခ်ာင္းေဆးရံု

ေဆးရံုအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၃၃၀၆၄၀၀၀၊ ၇၈၅၇၈၅၃၆၄၊ ၀၂-၃၁၂၀၀ (ရံုး)
၂၃ လမ္း၊ ၈၀ x ၈၁ လမ္းၾကား၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

တီဘီေဆးရံု

ေဆးရံုအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၂၀၂၀၆၂၂၊ ၀၂-၅၇၄၇၀ (ရံုး)
ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

ဗဟိုအမ်ိဳးသမီးေဆးရံု

ေဆးရံုအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၂၅၇၉၈၂၆၁၇၊ ၀၂-၆၅၆၃၃ (ရံုး)
၃၀ လမ္း၊ ၆၈ x ၇၀လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

ကုတင္(၁၀၀)ဆံ့ တိုင္းရင္းေဆးရံု

ေဆးရံုအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၂၀၁၀၇၄၅၊ ၀၂-၃၉၀၇၅
ေျမာက္ျပင္၊ အိုးဘို-ေရႊက်င္ရပ္ကြက္၊ အကြက္(၄၀)၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

ကုတင္(၅၀၀)ဆံ့အရိုးေဆးရံု

ေဆးရံုအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၆၃၀၁၁၉၁၊ ၀၂-၇၇၆၁၂၊ ၇၇၆၁၃
၆၂လမ္း၊ ၿမိဳ႕သစ္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

ကုတင္(၇၀၀)ဆံ့ ေရနံ႔သာေဆးရံုႀကီး

ေဆးရံုအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၂၀၀၁၂၈၂၊ ၆၅၀၂၅၇၃
မတၱရာၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး။

ဘက္စံုသားဖြားသင္တန္းေက်ာင္း(မႏၲေလး)

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၄၄၄၀၂၀၆၀၄၊ ၀၂-၆၁၇၅၉
၆၈ x ၃၁ လမ္းေထာင့္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

သူနာျပဳသင္တန္းေက်ာင္း (မိတၳီလာ)

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၄၄၄၀၃၅၄၉၈
မိတၳီလာၿမိဳ႕။

သူနာျပဳသင္တန္းေက်ာင္း(မႏၲေလး)

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၂၅၆၀၆၂၈၀၂၊ ၀၂-၈၀၁၈၅
လမ္း ၆၀ x စံပါယ္လမ္းေထာင့္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

အား/ကာ

အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၆၈၀၄၁၇၂၊ ၀၂-၃၃၆၁၉၊ ၆၀၂၆၃ (ရံုး)
၃၀ လမ္း၊ ဗထူးကြင္း၀င္းအတြင္း၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

အားကစားႏွင့္ ကာယပညာသိပၸံ

ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၄၃၁၀၀၈၅၂၊ ၀၂-၈၀၉၀၀၊ ၈၀၉၃၆ (ရံုး)
၇၃လမ္း၊ သဇင္လမ္းေထာင့္၊ ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။

 

သာသနာေရးဦးစီးဌာန

တိုင္းေဒသႀကီး သာသနာေရးမွဴး
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၂၀၀၁၃၄၉၊ ၀၂-၃၆၃၁၂
၃၅လမ္း၊ ၆၃ x ၆၄လမ္းၾကား၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။

သာသနာေတာ္ ထြန္းကားျပန္႕ပြါးေရးဦးစီးဌာန

ဌာနခြဲတာ၀န္ခံ၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပရိယတၱိသာသနာ့တကၠသိုလ္
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၉-၂၀၀၀၁၀၀၊ ၀၂- ၆၁၁၁၂၊ ၆၁၁၁၃၊ ၆၆၉၀၃
၆၂ လမ္း၊ သာသနာ့တကၠသိုလ္၀င္းအတြင္း၊ ေရႊေက်ာင္းႀကီး အေရွ႕ဘက္။

အႏုပညာဦးစီးဌာန

ဇာတ္ရံုတာ၀န္ခံ
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၆၁၁၆၈
၂၈လမ္း x ၇၁လမ္းေထာင့္၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။

အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာတကၠသိုလ္

ပါေမာကၡခ်ဳပ္
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၈၅-၄၀၁၈၂
ေရႊစာရံဘုရားအနီး၊ အုန္းေခ်ာ၊ ပုသိမ္ႀကီး။

ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတုိက္ဦးစီးဌာန (မႏၲေလးဌာနခြဲ)

ဌာနခြဲတာ၀န္ခံ
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂-၆၀၀၆၁
၂၈လမ္း x ၇၁လမ္းေထာင့္၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕။

ေရွးေဟာင္းသုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ ဦးစီးဌာန(ပုဂံဌာနခြဲ)

ဌာနခြဲတာ၀န္ခံ
ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၁-၆၀၅၅၆
ေညာင္ဦးၿမိဳ႕။


 

မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ သတင္းမ်ား

  • << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 > >>